TFMathisen

Forskning på idrett, ernæring, mental og fysisk helse.
Skiskyttere i flyt

Psykisk helse og symptomer på REDs hos unge skiskyttere

Vi vet lite om hvordan unge skiskyttere har det, og om de klarer ivareta fysisk og psykisk helse i sin iver etter å bli gode. I dag foreligger en god del kunnskap om disse forhold i flere idretter, inkludert langrenn, men kunnskapen er meget begrenset i skiskyting. I dette prosjektet kartlegger vi helse hos unge skiskyttere i alderen 16-20 år, samt deres treneres kunnskap om relativ energimangel i idretten (REDs). Målet er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag, og evnt bidra videre med forslag til tiltak som er tilpasset idrettens dokumenterte behov og uttrykte ønsker. Prosjektet er finansiert av det internasjonale skiskytterforbund, IBU.

Stikkord: Psykisk helse, fysisk helse, REDs, LEA, spiseforstyrrelser, depresjon, stoffskifte, kroppssammensetning, beintetthet, kunnskap, trenerkompetanse.

PED-t overført til Frisklivssentralen

Her studerer vi overføringen av et forskningsbasert behandlingstilbud for spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingsildelse, til den kommunale frisklivssentralen. Normalt tar det 15-20 år før ny forskningsbasert kunnskap overføres til naturlig, klinisk virke og tas i bruk. Dette ønsker vi gjøre noe med, og i dette studiet hjelper vi PED-t (tidligere FAKT) over fra forskningsverden til bruk i naturalistisk arena.

Stikkord: spiseforstyrrelser, mental helse, fysisk helse, frisklivssentral, offentlig behandling, lavterskeltilbud

FAKT til Frisklivssentralen

PED-t-studien (før omtalt FAKT)

Da PED-t studien om behandling av spiseforstyrrelser startet, var det ingen tilsvarende studier som hadde forsøkt trening som hovedkomponent for behandling. Kun enkelte studier der trening var lagt til som en midlertidig tilnærming under annen ordinær psykoterapeutisk terapi var evaluert; alle med positive resultater.

Stikkord: spiseforstyrrelse, bulimia nervosa, overspisingslidelse, treningsterapi, kostholdsterapi, trening

Fitnesshelse

Denne studien var motivert av en rekke mediehenvendelser TFM fikk fra tv, radio og aviser i en periode da fitness-sporten tiltok i popularitet. Hvor sunt er det å leve som en fitnessutøver? I stedet for å uttale seg basert på kunnskap fra annen organisert idrett, så TFM behov for å innhente spesifikk kunnskap om helseeffekter fra en fitness-inspirert livsstil.

Stikkord: fitness, mental helse, fysisk helse, spiseforstyrrelser, kosthold

Kroppspress blant PT og gruppetreningsinstruktører

Hvordan er det å jobbe som instruktør i treningssenterbransjen anno 2020? I en nasjonal undersøkelse blant gruppetreningsinstruktører i 2010 ble det funnet at nær 1/4 av de mannlige instruktørene og 60% av de kvinnelige instruktørene hadde spiseforstyrret atferd. I denne nye kartleggingen får vi vite noe om hva som er skjedd på disse 10 årene, og også hvordan dette oppleves og erfares hos personlige trenere.

Stikkord: kroppspress, spiseforstyrrelse, mental helse, seksuell trakassering, trening, kosthold

Kroppspress blant idrettsfaglige studenter

En økende andel unge rapporterer utfordringer med psykisk helse, og kroppsfokuset er en av de sentrale årsaker til redusert livskvalitet. En undersøkelse blant idrettsfagstudenter i 2019 viste at 50 % hadde opplevd kroppspress i studiehverdagen. Utover denne undersøkelsen foreligger det ingen kunnskap om kroppsbilde og kroppspress blant studenter. Skal slik negativ utvikling identifiseres og evnt endres, må det en målrettet kartlegging til, for å si noe om omfanget. Dette kan også gi grunnlag for å si noe om behovet for målrettede tiltak. Dette prosjektet kartlegger opplevelse av kroppspress og mental helse hos idrettsfaglige studenter i Norge. 

Stikkord: kroppspress, mental helse, kroppsbilde, spiseforstyrrelser, trening

Psykens koreografi

Nivå av kunnskap om mental helse blant norske dansere og dansepedagoger er ikke kjent. Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge forekomst av mentale lidelser, kunnskap om ernæring og om mental helse hos profesjonelle dansestudenter og deres dansepedagoger. Videre vurderer dette prosjektet effekten av en målrettet intervensjon bestående av tre workshops som har til hensikt å øke kunnskap om disse tema.

Stikkord: estetikk, vektregulering, kroppspress, spiseforstyrrelse, mental helse, trening, prestasjon, kosthold, dans

Erfaringer fra COVID-19 for personlige trenere

Vinteren og våren 2020 var preget av den globale pandemien Covid-19. I Norge beordret myndighetene en 2 ukers nasjonal nedstengning av samfunnet, og deretter en gradvis re-åpning av virksomheter i prioritert rekkefølge. Dette medførte permisjoner, tapt inntekt og sosial isolering for flere i befolkningen, hvilket har hatt stor effekt på helse, trivsel, inntekt og leveforhold for mange. En gruppe som følte seg oversett som viktig helseaktør, som fikk erfare mange av de utfordrende forhold som fulgte den nasjonale nedstengningen, og som etterlyste adresserte reguleringer fra myndighetene, er personlige trenere. Denne studien kartlegger hvordan den norske håndteringen av COVID-19 påvirket PT’ers livs- og arbeidsforhold.

Stikkord: COVID-19, mental helse, permisjon, inntekt, offentlige reguleringer

«Svanger styrke»

Det finnes i dag svært begrenset kunnskap om hvordan tung styrketrening påvirker svangerskapet (mors helse og fosterutvikling) og fødsel, og den internasjonale olympiske komite har også etterlyst mer kunnskap om dette spesifikt for godt trente kvinner.

«Svanger styrke» er et observasjonsstudie som ønsker evaluere helse hos den gravide, fosterutvikling, fødselsutfall, og helse hos mor i den første barseltiden, hos godt trente kvinner som selv velger å fortsette tung styrketrening i sitt svangerskap.

Stikkord: gravid, svangerskap, styrketrening, fødsel, fosterutvikling, helse, skader