Kroppsbilde og kroppspress i studiehverdagen til idrettsfaglige studenter

Bakgrunn

Studenter som utdannes innenfor idretts- og bevegelsevitenskap vil regelmessig eksponeres for et miljø hvor kropp naturlig nok er i fokus. Her handler undervisning, pensum og praksis om effekten av trening, kosthold og livsstil på kroppens fysikk og fysiske og psykiske funksjon. I undervisningen kan en ikke se bort fra at det oppstår en stigmatisering av negativ livsstil, høy kroppsvekt, og av personer som ikke følger helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet og kosthold. Å være fysisk aktiv er sterkt assosiert med positivt kroppsbilde. Det ser allikevel ut som om den positive assosiasjonen er avhengig av at motiver for aktivitet og trening ikke handler om utseende, men om helse og livskvalitet. Fremming av slike positive motiver vil kunne være truet i treningsmiljø hvor fysisk kapital ansees som viktig, der status, anerkjennelse, troverdighet, og for noen derav økonomisk kapital, ansees som et resultat av ditt kroppslige utseende.

I 2015 tok studentstyret ved Norges Idrettshøgskole pulsen på opplevelsen av kroppspress ved å arrangere en paneldebatt med interne og eksterne inviterte debattanter. Det store auditoriet ved NIH var fullt! Dette var et tema som engasjerte, og studentene hadde gode innspill som oppfordret til selvransakelse hos både studentene selv, så vel som de ansatte. Se debatten streamet her, og mediereportasje om arrangementet hos Side2.

Panelet til kroppspress-debatten ved NIH 2015

Læringsmiljøundersøkelsen 2019 ved Norges idrettshøgskole viser at 50 % av deltagerne hadde opplevd kroppspress. Utover denne undersøkelsen foreligger det ingen publiserte forskningsbaserte undersøkelser på kroppsbilde og kroppspress blant studenter, og vi ønsker derfor å kartlegge kroppsbilde og kroppspress blant idrettsfaglige studenter ved høyere utdanning i Norge.

Hvorfor denne kartleggings studie?

Kroppspress er et tema som engasjerer, og det omtales og debatteres mye. For noen rammer det hardt, og går utover trivsel, selvtilfredshet og helse. Ungdata-undersøkelsene viser at det er en økende andel unge som har utfordringer med psykisk helse, og at kroppsfokuset er en av de sentrale tingene som reduserer livskvaliteten. Studentundersøkelser ved NIH viste også at flere opplevde et negativt fokus og forventninger om kropp og utseende. Skal slik negativ utvikling identifiseres og evnt endres, må det en målrettet kartlegging til, som også sammenligner tilstanden med andre parallelle studiemiljø. Da er det mulig å evaluere omfanget i gitte miljøer (her idrettsfaglig) er et reelt problem, og også om det skiller seg fra andre miljøer (andre studieretninger). Dette kan også gi grunnlag for å si noe om behovet for målrettede tiltak.

PhD Christine Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøgskole initierte denne kartleggingen av omfang av kroppspress hos idrettsfaglige studenter i forhold til realfaglige studenter, og med seg i prosjektgruppen har hun en rekke engasjerte fagpersoner.

Initiativtaker til studien, PhD Christine Sundgot-Borgen under «Debatten» ved NRK vinteren 2020