Psykens koreografi, mental helse hos profesjonelle dansstudenter

Bakgrunn

Internasjonale studier viser at det er en høy forekomst av spiseforstyrrelser og psykiske problemer som depresjon, angst og tvangslidelser blant dansere. Det har vært påstander og antagelser om at dette også er tilfellet i Norge, spesielt fordi det norske dansemiljøet har vært presentert som svært prestasjonskrevende. Forekomsten av spiseforstyrrelser og psykiske utfordringer blant norske dansere er dog ikke systematisk undersøkt, men på Nasjonalballetten har 50% av de kvinnelige ballettdanserne tidligere rapportert å ha hatt en spiseforstyrrelse i løpet av livet (Raastad R, 2011).

Idretten har i flere år hatt fokus på utfordringene knyttet til spiseproblematikk. Det er gjennomført målrettede intervensjon på unge idrettsutøvere og trenere som har vist gunstig effekt på kroppsmissnøye og selvfølelse, spiseforstyrrelser og kvalitet i energi- og næringsinntak. Det er også vist at slike intervensjoner rettet mot trenere gir økt bevissthet og tro på egen evne til å identifisere og bistå utøvere med utfordringer knyttet til kroppsopplevelse, spiseproblematikk og psykologiske utfordringer. Når det gjelder dansere og dansepedagoger internasjonalt er det funnet at de har mangelfull kunnskap når det gjelder prestasjonsernæring og restitusjon. I dansemiljøet har ikke forebyggende tiltak knyttet direkte mot psykisk uhelse, spiseforstyrrelser eller kosthold vært satt i system.

Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge forekomst av mentale lidelser, kunnskap om ernæring og om mental helse hos profesjonelle dansestudenter og deres dansepedagoger. Videre vurderer dette prosjektet effekten av en målrettet intervensjon bestående av tre workshops som har til hensikt å øke kunnskap om disse tema.