Om sponsorer i forskning

Forskning er ikke gratis. Svært avansert, teknisk utstyr skal kjøpes inn og vedlikeholdes. Mannskap skal lønnes for timer med arbeid under aktive intervensjoner og i laboratoriene. Lisenser for bruk av analyseprogrammer skal besørges. Røntgen, MR, biopsier, blodprøver, blodtrykk, oksygenmetning, oksygenopptak, hurtighet, spenst, styrke, mobilitet, elektroniske spørreskjema… målingene er varierte og avanserte. I tillegg skal resultatene formidles; på kongresser med stive deltagerpriser, reise- og oppholdsutgifter, og i internasjonale tidsskrift med til tider hårreisende publiseringskostnader.

Å drive forskning handler frustrerende mye om å skrive avanserte og detaljerte søknader – til utlysninger hvor konkurransen om tildelingene er meget tøffe.

Transparens og streng etisk kontroll

Å samarbeide med kommersielle, offentlige eller private aktører i forskning har lenge blitt vurdert til å frembringe usanne og favoriserte resultater, bestilt eller selektert utfra sponsorens interesser. I dag gjøres derimot forskning svært gjennomskuelig og transparent ved å forplikte seg til både nasjonale og internasjonale registreringssystemer.

Eksempler er, nasjonalt: institusjonens egne registre, registrering og godkjennelse fra regionale etiske komiteer, registrering i Norsk Senter for Forskningsdata, internasjonalt: f.eks. Clinical Trials.

Disse gjør det mulig å undersøke hva forskningen har til hensikt å studere og innhente av resultater, og sammen med kravene til senere publisering i tidsskrifter, er det også mulig å evaluere metoden og designet benyttet for forskningen. På denne måten er det nå vanskelig for sponsorer å finansiere og publisere «ønskeresultater», og det generelle synet på slike aktørers engasjement i forskning fortjener absolutt revurdering!

Uten finansiering stopper forskningen

Uten ideell finansiering av forskningsprosjekter ville mye av forskningen stoppet. Det er i stor grad takket være ideelle organisasjoner, private legater, og kommersielle aktører at det finnes mulighet for å gjennomføre forskning som ikke når opp i de store nasjonale og internasjonale fondsutlysningene. Disse aktørene har ofte et unikt ønske om bidra til viktige kunnskapsløft, men driver også egen merkevarebygging gjennom å vise engasjement i samfunnsaktuelle saker.

TFM er svært takknemlig for bidrag fra private, ideelle og kommersielle aktører som har gjort ulike forskningsprosjekter mulig. Det har aldri vært aktuelt for undertegnede, eller sponsorene selv, å la sponsoren involvere seg i design, analyser eller fremstilling av forskningsfunnene. Det har derimot vært en sentral del av avtalen å synliggjøre sponsorens rolle som finansiør, og samtidig viktig for undertegnede å bidra til dokumentert fagformidling på vegne av – eller i samarbeid med – disse aktørene.

Du finner mine finansiører presentert under de aktuelle forskningsprosjektene.