Overføring av PED-t til klinisk praksis

Bakgrunn

I perioden 2014-2018 fant vi at en helt ny behandlingsmetode for spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse var like god som dagens foretrukne behandlingstilbud (kognitiv atferdsterapi). Den gangen terapien ble utviklet og utforsket, gikk den under forkortelsen FAKT (Fysisk Aktivitet og Kostholds Terapi), men fordi dette akronymet alt er i bruk i Norsk Helsevesen, har vi valgt å fortsette med vårt engelske akronym; PED-t (Physical Exercise and Dietary therapy). En utfordring med forskning innen helsevitenskap er at ny kunnskap forblir i forskningsfeltet uten å tas i bruk i praksis. Dette medfører at mange pasienter ikke tilbys verdifulle tiltak, og opplever økt sykdomsbyrde. Samtidig vet vi at resultater fra kontrollerte forskningsforhold kan møte på utfordringer når det skal omsettes i en naturlig kontekst. For å sikre en god overføring av forskningsbaserte funn til praksisfeltet, er det derfor viktig å identifisere hvilke forhold som fremmer eller hemmer gjennomføringen i praksis. Dette prosjektet har til hensikt å effektivisere overføring av ny forskningsbasert kunnskap til praksisfeltet, og evaluere denne prosessen.

Helt konkret skal vi lære opp ansatte (helse- og treningsfysiologer, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer) ved de kommunale frisklivssentralene til å benytte den nye behandlingsmetoden, og veilede de i en første gjennomføring av terapien. Forskningen som følger dette prosjektet skal evaluere om behandlingen passer inn i den driften som en Frisklivssentral yter, om pasientgruppen trives i en slik arena, og evnt gjøre endringer og tilpasninger av opplæringen og driften av selve terapien, slik at den bedre kan passe i slik kommunal drift. Vårt ønske er å se det effektive behandlingstilbudet i bruk, og tilbudt i en kommunal lavterskelarena.

Per utgangen av 2022 er de enda ikke et eksisterende behandlingstilbud for de med overspisingslidelse i Norge, og for mange med bulimi kan det oppleves vanskelig å oppnå prioritering i behandlingssystemet. Vi er derfor spesielt ivrige på å få vurdert hvordan PED-t, som målrettet terapi for nettopp overspisingslidelse og bulimi, passer i Frisklivssentralen.