Menopause og styrketrening – hva kan man forvente?

Menopause og styrketrening – hva kan man forvente?

Fokuset i denne teksten er postmenopausal alder og kvinner som styrketrener.
Teksten er ikke basert på systematisk litteraturgjennomgang, men har målrettet identifisert relevant litteratur gjennom et «løst og ledig søk» på emneord som «postmenopausal resistance exercise», «postmenopausal strength training», samt ved søk på arbeider fra kjente norske forskere. Kilder er listet til slutt i denne teksten.

Menopause og symptomlindring

Menopause innebærer at en kvinne beveger seg over fra å være fertil/fruktbar til ikke lenger å kunne få barn, hvilket skyldes endring i kjønnshormonproduksjon og plasmanivå (post-menopausal alder handler om en varig reduksjon i østrogen og progesteronnivå). For de fleste kvinner inntrer dette normalt i alderen mellom 45-55 år. Et fall i østrogennivå er ikke i seg selv knyttet til lavere muskelstyrke eller -masse, men snarere er det de drivende hormoner for østrogennivå, FSH og LH, som er nært assosiert til muskelstyrke og -volum. Høye nivå av FSH og LH (som skjer ved menopause, og er en følge av at eggstokkene ikke responderer med produksjon av østrogen og progesteron, hvilket forenklet sagt medfører at hypofysen prøver å «ta i litt ekstra» med sine stimulerende hormon) assosieres til lavere muskelstyrke og -masse (Dalgaard et al 2022). Ved tilførsel av østrogen som hormonbehandling ved menopause, kan man redusere FSH og LH, og dette er knyttet til bedre effekt fra styrketrening hos post-menopausale kvinner (økt proteinsyntese i musklene) (Dalgaard et al 2022).

En del kvinnelige vektløftere kan oppleve at treningskapasiteten kan påvirkes av menopausale symptomer, og normalt handler dette om søvnutfordringer (43%), opplevd utmattelse (34%), vektøkning (28%), hetetokter (24%) og humørsvingninger (10%) (Huebner et al 2020).

Figuren er fra Store Medisinske Leksikon, og viser regulering av kjønnshormoner

Bildet viser sammenheng mellom FSH, LH og østrogen/progesteron.

Fra Store Medisinske Leksikon

Østrogen gjennom livet hos kvinner

En illustrasjon over utviklingen av østrogennivå gjennom en kvinnes liv. Nivåene er på topp i 30-årene etter økningen i pubertet og vekstfasen, og faller deretter gjennom de påfølgende år

Trening for lindring av hetetokter

Det mest omtalte og kjente symptom ved menopause er hetetokter og nattesvette. Hormonbehandling kan lindre dette, men er altså assosiert til potensiell økt risiko for kreft i bryster og livmor (se anmerkning nederst i kildelisten!). β-endorphin er et signalstoff vi lager og som finnes i hjerne-ryggmargsvæsken, og er knyttet til både smertelindring og temperaturregulering. Mens menopause medfører en reduksjon av dette signalstoffet, kan fysisk aktivitet stimulere økt produksjon av β-endorphin. Det kan være naturlig å forvente at styrketrening med store muskelgrupper, spesielt kan stimulere β-endorphin og bidra til bedre regulering av bla hetetokter. I en studie der «vanlige» kvinner i menopausen trente styrketrening 3g/uke over 15 uker fant man en halvering av antall hetetokter som ble opplevd som moderat til sterke i intensitet, og effekten var allerede tydelig etter 3 ukers trening (Berin et al 2019).

Trening for lindring av betennelse

Ved menopause knyttes hormonendringene til flere fysiologiske endringer, og ikke bare hetetokter, men også et økt uttrykk av betennelsessignaler (Berin et al 2019). Dette kan medføre hyppigere plager, sykdom eller skader, økt risiko for livsstilslidelser (diabetes-2, hjerte-karsykdom, kreft), samt smerte opplevelser. En gjennomgang av publisert forskning av «vanlige» kvinner i menopause viser at styrketrening eller en kombinasjon av styrketrening og utholdenhetstrening over 6-12 uker er nok til å gi markert reduksjon i betennelsessignaler (moderat reduksjon i IL-6 og TNF-α, og stor reduksjon i CRP) (Kharafi et al 2021). Noe av forklaringen til hvorfor trening kan gi slik effekt, er at trening kan redusere mengden fett som legger seg rundt organer i buken (visceralt fett), og derigjennom motvirke økning av dette fettet som normalt forårsakes av hormonendringene ved menopausen. Denne fett-typen er det viktig å begrense utviklingen av, da dette er spesielt aktivt i å produsere og omsette slike betennelsesfremmende signalstoffer.

Trening for lindring av leddsmerter

Fysisk aktivitet er anbefalt som del av behandling ved osteoartritt, en betennelsestilstand i ledd som kan tilta ved økende alder. Men det er også funnet en økt risiko for å oppleve leddsmerter og skader når man trener hardt, og med økt antall år i slik hard aktivitet. Skader og smerter hos vektløftere og styrkeløftere er hyppigst relater til skuldre, rygg og knær (naturlignok), men forekomst av leddsmerter er lite systematisk undersøkt hos disse kraftsportutøvere.

Det synes også å være en sammenheng med hormonelle endringer i overgangsalderen hos kvinner og økt forekomst av leddsmerter. Sammenligner man vanlige post- og premenopausale kvinner, finner man mer enn to ganger høyere sjanse for å ha smerter eller leddstivhet hos de eldre kvinnene (Malgorzata et al 2010). Denne sammenhengen er tilskrevet fallet i østrogen, og det er også vist at østrogen-tilførsel som hormonell behandling av overgangsalderens plager reduserer smerter og leddstivhet, og videre understreket av økt smerte opplevelse ved avsluttet hormonell behandling. En bemerkning om hormonell behandling er at forbedringen ikke var særlig stor, og at det er motargumenter til hormonell behandling med progesteron og østrogen (potensiell økt risiko for bryst- og livmorkreft). Slik effekt av østrogen er også understreket ved smerteendringer hos unge premenopausale kvinner gjennom syklusen (mindre smerte i faser med høyt nivå av østrogen/lavt nivå av progesteron, og motsatt). Kanskje kan dette også tilskrives en effekt/sammenheng med fibromyalgi, som forekommer 10 ganger hyppigere hos kvinner som menn, og ofte oppstår etter menopause.

Fra Bergin et al 2019.<br />
Figuren viser reduksjon i hetetokter ved regelmessig styrketrening

Figuren viser reduksjon i hetetokter ved regelmessig styrketrening, sammenlignet med ingen trening. Figuren er fra Berin et al 2019.

Teksten fortsetter under bildet.

Sterke master-styrkeløftere som stiller i NM

Bilde for illustrasjon: To spreke damer, Jorunn Jacobsen (80) og Anne Mari Clausen (72), avbildet i reportasjen fra 2015 om deltagelse i styrkeløft NM. Se reportasje i Aftenposten.

Menopause og skader hos løftere

Når det gjelder skadeforekomst, kan det se ut som at menn lider mer enn kvinner, i alle fall når man har studert vektløftere (nb, funnene må antas å være noe ulikt styrkeløft, mht de typiske disipliner og hvordan øvelsene utføres, og derav hvordan disse belaster kroppens ulike ledd). Rundt 50% av kraftsportutøvere i voksen alder (over 45) rapporterer leddsmerter/arthralgia, og som regel oppstår de alt i en alder av 30 år (Huebner et al 2020; 2022; 2023). Men det var synes å være en viktig forskjell mellom kvinner før og etter menopause: smerter blir rapportert hos 52% pre-menopausale kvinner, 62% menopausale kvinner, and signifikant høyest andel (73%) blant kvinner med fremskyndet/påført menopause (Huebner et al 2023).

Hovedsakelig relateres plagene til knær (39%), men også skuldre (30%) og hofter (25%) var hyppig nevnt (Huebner et al 2023). Det kan være interessant å merke seg at dette er mer eller mindre samme forekomst som er funnet hos «vanlige» kvinner i 50-60 års alder (Huebner et al 2023), og derav ikke nødvendigvis noe som provoseres fram av å trene vektløfting. MEN – når studien så på hvilke faktorer som kunne forklare forekomst av smerter, var det verken tidligere deltagelse i idretter med høy kraftpåvirkning (ballidretter, kampsport, turn), antall treningstimer per uke, eller lang idrettskarriere som lå bak smertene. Snarere var det tidligere skader i de ulike ledd, men også sterkt relatert til maksimalt oppnådde tyngste løft (basert på poeng-beregning) (økt oddsratio mellom 1.01 – 1.08). Å ha trent kroppsbygging eller styrkeløft viste seg å kunne beskytte mot leddsmerter ved å redusere risiko for å rapportere smerter.

Dermed kan man forstå funnene ved at det kan være smartere å trene regelmessig med moderat belastning enn å hyppig trene med de tyngste belastninger, og at rolige bevegelser er mer fordelaktig enn de eksplosive.

Kvinnelig master styrkeløfter som gjør markløft

Bilde for illustrasjon: Sterk, norsk dame; Kirsti Løken (62 år), Fra TV2 reportasje i 2022.

Treningsrutiner og progresjon for masterutøvere

Utfra en kartlegging av treningsrutiner hos vektløftere, ser vi at master-kvinner typiske har økter med varighet 1-2 timer totalt 4 ganger per uke (45–59 års alder) (Huebner et al 2020). Uavhengig av alder og kjønn er det funnet en typisk treningsuke blant master-vektløftere på 5–10 timer per uke.

Progresjon og prestasjonsevne for kvinnelig masterutøver

Det er en kjent sak at maksimal muskelstyrke vil øke raskt i starten av en karriere innen styrketrening, og at hastigheten på fremgangen etter hvert vil avta og skje med mindre endringer over tid. Hvert individ omtales å ha et maksimalt potensial for styrkeøkning, som man gradvis nærmer seg med årene ved regelmessig og progressiv trening. Flere retrospektive studier (ser tilbake i tid og vurderer utvikling fram til nå-tid) har vist at styrkeløftere kontinuerlig kan utviklet seg over 10-15 år, både hos menn og kvinner, men at utviklingen ikke er lineær – den varierer altså over perioder (Latella et al 2024). Det er vanskelig å vite sikkert når man er nær sitt maksimale potensiale, da det avhenger av svært mange faktorer (treningsprogram, restitusjonskvalitet, skader, psykisk faktorer, forhold i livet, og genetikk).

En studie søkte finne når man typisk når sitt topp-potensiale, og sammenlignet også prestasjonsutviklingen hos vektløftere i forhold til styrkeløftere (Nb, inkluderte stevner med utstyr). De identifiserte at styrkeløftere når sitt maksimale potensiale i alderen 35 år (standardavvik 7 år), hvilket er nesten 10 år eldre enn vektløfterne og hva som er tidligere rapportert for generelle kraftsportidretter (Solberg et al 2019). Det ble foreslått at det kan ta lengre tid å utvikle muskelmasse for idretter med større krav til rå kraft (styrkeløft!) enn power (aksellerert styrkekraft, som i fx vektløfting) (Solberg et al 2019; Haugen et al 2019). Det er også tidligere funnet at det er svært vanskelig å opprettholde maksimal muskel power etter 30 års alder, mest trolig fordi den muskelfibertypen som bidrar til slik akselerert kraft reduseres i utspredning i muskelen, i tillegg til en redusert muskeltykkelse, óg faktorer relatert til nervesystemets samspill med musklene. Men dette kan også forklare hvorfor styrkeløftere skiller seg fra vektløftere, for det er flere studier som viser opprettholdt maksstyrke, og også videre utvikling av maksstyrke godt inn i masterklassene i styrkeløft.

Med tilgang til åpne resultatlister innen styrkeløft, er det mulig å studere den typiske utviklingen til styrkeløftere over tid. Flere studier har gjort nettopp dette, og de har da hatt tilgang til å studere typiske trekk hos mer enn 1000 utøvere (Latella et al 2020; 2022; 2024; Solberg et al 2019). Funnene peker på en meget rask styrkeutvikling det første konkurranseåret (~ 7.5–12.5% økning), spesielt for knebøy, før utviklingen flater ut (Latella et al 2024). Men sett i forhold til første stevneresultat var det også etter 10 års konkurranseaktiv tid i gjennomsnitt registrert en økning, på inntil 20% i denne perioden. Og mens noen ikke finner kjønnsforskjeller i fremgangen (Latella et al 2020; 2022), viser andre at kvinner har en raskere utvikling i styrke i alle tre løfte disipliner, selv om menn alltid løftet totalt sett tyngre vekter (Latella et al 2024). Kvinner kan se ut til å evne å utvikle seg bedre i knebøy og markløft i forhold til benkpress (Latella et al 2022). Tabellene fra to av studiene viser blant annet beste resultat oppnådd i første stevne, det maksimale registrerte løft i karrieren, og det siste registrerte løft i karrieren. I tillegg presenteres gjennomsnittlig styrkefremgang per dag og pr år for hver av løftedisiplinene.

Fra Latella et al 2024. Bildet viser grafer for styrkeutvikling hos masterløftere

Figuren over viser styrkeutvikling over tid (uker), hentet fra Latella et al 2024

Fra Solberg et al 2019. Bildet viser maksimal styrkeutvikling med alderen

Figuren over viser styrkeutvikling over tid, fra Solberg et al 2019

Fra Latella et al 2020. Tabell over styrkeutvikling gjennom idrettskarriere

Tabellen over viser styrkeutvikling for masterløftere, fra Latella et al 2020. Her presenteres gjennomsnittlig økning i styrke pr dag og per år.

Bilde fra Latella et al 2022.<br />
Bildet viser tabell med styrkeutvikling for masterløftere

Tabellen over viser styrkeutvikling for masterløftere, fra Latella et al 2022. Her presenteres gjennomsnittlig økning i styrke pr dag og per år («maksimal styrke» er der beregnet som det absolutt tyngste løftet oppnådd i forhold til første stevne, mens «overall styrke» er det siste registrerte løft i forhold til det første stevne).

Denne studien finner en gjennomsnittlig økning i maksstyrke for kvinner på (20,2kg + 10,5 kg + 18,1 kg) 48,7 kg per år (Latella et al 2022), hvilket samsvarer bra med funnet fra en annen tidligere studie med 43,8kg per år (Latella et al 2020). Beklageligvis er ikke resultater fra disse to studier fremstilt per alderskategori, og gjennomsnittsalderen i gruppen er ungt (20-30 år).

Men i studier der man spesifikt studerer master-utøver, er det identifisert en interessant kjønnsforskjell der kvinner ser ut til å fortsette å utvikle seg styrkemessig i master-klassene, mens de eldste menn (>59 år) ser ut til å oppleve en reduksjon i maksstyrke. Kvinner viste til typiske endringer på +5% for master 3 kategori og +2.5% for master 4 kategori, en utviklingstrend som kan se ut til å fortsette i mer enn 14 påfølgende år (Latella et al 2024). En faktor som kan bidra til dårligere total framgang, er flere stevner i løpet av en gitt periode /år, hvilket forklares med at en ikke får flyt i oppbygningsperiodene før nedtrapping og tilpasning til stevnet tar tid og plass (Latella 2020; 2022).

Oppsummert

Styrketrening kan fremme funksjonsevne og beskytte mot skader i godt voksen alder, og i tillegg bidra til lindring av plagsomme symptomer ved og etter menopause (betennelser, hetetokter, smerter). Fremgang er fremdeles mulig å spore hos kvinnelige løftere i masterklasser, og faktisk med bedre utsikter enn menn i de eldste klassene. Samtidig er hyppige tunge løft, og flere konkurransedager over en gitt periode (for eksempel et år) knyttet til større risiko for leddsmerter og redusert prestasjonsfremgang.

Forsker

Kilder:

I etterkant av at denne teksten har vært publisert, har et par kommet med tilbakemeldinger om at hormonbehandling trolig kan anvendes uten den tradisjonelt omtalte økte kreftfare i bryst og livmor, slik jeg har nevnt i teksten her. Ettersom dette er fakta som er trukket fram i de omtalte artikler jeg har listet herunder, har jeg valgt å la det stå som opprinnelig fremstilt i denne tekst. Men jeg ønsker her å påpeke at jeg ikke har gjort noen systematisk litteraturgjennomgang på effekter av hormonbehandling ved menopause, og kjenner nå til bla en norsk tekst som prøver dempe denne avholdne respekt til tidligere funn, fra Tidsskriftet Sykepleien (trykk på lenke for å se denne).

Berin E, Hammar M, Lindblom H, Lindh-Åstrand L, Rubér M, Spetz Holm AC. Resistance training for hot flushes in postmenopausal women: A randomised controlled trial. Maturitas. 2019 Aug;126:55-60. doi: 10.1016/j.maturitas.2019.05.005. Epub 2019 May 14. PMID: 31239119.

Dalgaard LB, Oxfeldt M, Dam TV, Hansen M. Intramuscular sex steroid hormones are reduced after resistance training in postmenopausal women, but not affected by estrogen therapy. Steroids. 2022 Oct;186:109087. doi: 10.1016/j.steroids.2022.109087. Epub 2022 Jul 7. PMID: 35809683.

Haugen TA, Solberg PA, Foster C, Morán-Navarro R, Breitschädel F, Hopkins WG. Peak Age and Performance Progression in World-Class Track-and-Field Athletes. Int J Sports Physiol Perform. 2018 Oct 1;13(9):1122-1129. doi: 10.1123/ijspp.2017-0682. Epub 2018 Oct 18. PMID: 29543080.

Huebner M, Meltzer D, Ma W, Arrow H. The Masters athlete in Olympic weightlifting: Training, lifestyle, health challenges, and gender differences. PLoS One. 2020 Dec 4;15(12):e0243652. doi: 10.1371/journal.pone.0243652. Erratum in: PLoS One. 2021 Feb 10;16(2):e0247110. PMID: 33275639; PMCID: PMC7717526.

Huebner M, Ma W. Health challenges and acute sports injuries restrict weightlifting training of older athletes. BMJ Open Sport Exerc Med. 2022 Jun 20;8(2):e001372. doi: 10.1136/bmjsem-2022-001372. PMID: 35813126; PMCID: PMC9214356.

Huebner M, Lavallee ME. Arthralgia in female Masters weightlifters. BMC Musculoskelet Disord. 2023 Aug 24;24(1):670. doi: 10.1186/s12891-023-06814-y. PMID: 37620827; PMCID: PMC10464145.

Khalafi M, Malandish A, Rosenkranz SK. The impact of exercise training on inflammatory markers in postmenopausal women: A systemic review and meta-analysis. Exp Gerontol. 2021 Jul 15;150:111398. doi: 10.1016/j.exger.2021.111398. Epub 2021 May 7. PMID: 33965553.

Latella C, Teo WP, Spathis J, van den Hoek D. Long-Term Strength Adaptation: A 15-Year Analysis of Powerlifting Athletes. J Strength Cond Res. 2020 Sep;34(9):2412-2418. doi: 10.1519/JSC.0000000000003657. PMID: 32865942; PMCID: PMC7448836.

Latella C, Owen PJ, Davies T, Spathis J, Mallard A, VAN DEN Hoek D. Long-Term Adaptations in the Squat, Bench Press, and Deadlift: Assessing Strength Gain in Powerlifting Athletes. Med Sci Sports Exerc. 2022 May 1;54(5):841-850. doi: 10.1249/MSS.0000000000002858. Epub 2022 Jan 12. PMID: 35019902.

Latella C, van den Hoek D, Wolf M, Androulakis-Korakakis P, Fisher JP, Steele J. Using Powerlifting Athletes to Determine Strength Adaptations Across Ages in Males and Females: A Longitudinal Growth Modelling Approach. Sports Med. 2024 Mar;54(3):753-774. doi: 10.1007/s40279-023-01962-6. Epub 2023 Dec 7. PMID: 38060089.

Magliano M. Menopausal arthralgia: Fact or fiction. Maturitas. 2010 Sep;67(1):29-33. doi: 10.1016/j.maturitas.2010.04.009. PMID: 20537472.

Solberg PA, Hopkins WG, Paulsen G, Haugen TA. Peak Age and Performance Progression in World-Class Weightlifting and Powerlifting Athletes. Int J Sports Physiol Perform. 2019 Nov 1;14(10):1357-1363. doi: 10.1123/ijspp.2019-0093. PMID: 30958059.

Norske utøvere

Interessert i hvordan norske utøvere utvikler seg over tid? Hos Styrkeloft.no kan du hente fra både tabell og grafikk på utvikling hos navngitte norske utøvere (stjernemerkede stevneresultater er utstyrfrie stevner).

The PED-t publications

Great to see your interest for the publications from the PED-t research.
PED-t (Physical Exercise and Dietary therapy) is a new therapy for the eating disorders bulimia nervosa and binge-eating disorder, designed and evaluated for its efficacy in 2014-2018. It was compared to the currently recommended therapy for these eating disorders, cognitive behavior therapy, and to a waitlist control group. After the first effect exploration,we continued explore its acceptance, feasability and effect as it was transferred from the research context and implemented to naturalistic use (publications are planned for 2023/24). In Norway the Exercise Referral Centres are the local units integrated to primary healthcare services where PED-t currently is offered.

The only opportunity to be trained in PED-t and to have its treatment manual is through course offered by PhD Therese F Mathisen. To qualify for training in PED-t, you need a bachelors degree in exercise physiology, physiotherapy, or dietitian (or comparable academic competence).

PhD Therese Fostervold Mathisen

PhD Therese Fostervold Mathisen
therese.f.mathisen@hiof.no

Participant doing squats
Participant doing benchpress
Participant doing deadlift

All papers are listed with links to the publication (press the link associated to the title for each publication)

 1. The PED-t trial protocol: The effect of physical exercise -and dietary therapy compared with cognitive behavior therapy in treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder. 2017.
 2. Patients’ and therapists’ experiences with a new treatment programme for eating disorders that combines physical exercise and dietary therapy: the PED-t trial. A qualitative study protocol. 2018.
 3. Body composition and physical fitness in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder..2018
 4. Treatment effects on compulsive exercise and physical activity in eating disorders. 2018
 5. Spin off opinion paper:Defining compulsive exercise in eating disorders: acknowledging the exercise paradox and exercise obsessions. 2019
 6. How does PED-t compare to CBT as a treatment for eating disorders?: Is physical exercise and dietary therapy a feasible alternative to cognitive behavior therapy in treatment of eating disorders? A randomized controlled trial of two group therapies. 2020
 7. Spin off opinion paper: The neurostructural and neurocognitive effects of physical activity: A potential benefit to promote eating disorder recovery. 2021
 8. Patients’ experiences, first group of patients:How do women with eating disorders experience a new treatment combining guided physical exercise and dietary therapy? An interview study of women participating in a randomised controlled trial at the Norwegian School of Sport Sciences. 2017
 9. Patients’ expectations, following gropus of patients: Patient expectations of a new treatment for eating disorders combining guided physical exercise and dietary therapy: an interview study of women participating in a randomised controlled trial at the Norwegian School of Sport Sciences:. 2019
 10. Patients’ experiences, following groups of patients: Patients’ views on a new treatment for Bulimia nervosa and binge eating disorder combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t). A qualitative study. 2019
 11. Drop out patients’ experiences: A new treatment for eating disorders combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t): experiences from patients who dropped out. 2020
 12. Therapists’ experiences: Therapists’ experiences with a new treatment combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t) for eating disorders: an interview study in a randomised controlled trial at the Norwegian School of Sport Sciences. 2018
 13. Treatment effects on physical health:Managing Risk of Non-Communicable Diseases in Women with Bulimia Nervosa or Binge Eating Disorders: A Randomized Trial with 12 Months Follow-Up. 2018
 14. Treatment effects on metabolic health:Metabolic profile in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder before and after treatment: secondary analysis from the randomized PED-t trial. 2023
 15. PhD Thesis: A randomized controlled trial of physical exercise- and dietary therapy versus cognitive behavior therapy: Treatment effects for women with bulimia nervosa or binge eating disorder. 2018
Erfaringsseminar om implementering av PED-t i Frisklivssentralen

Erfaringsseminar om implementering av PED-t i Frisklivssentralen

Bakgrunn:

I perioden 2014-2018 ble en ny terapi for spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse utviklet og utprøvd ved Norges Idrettshøgskole, finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Den baserer seg på veiledet, progressiv styrketrening og manualdrevet kostholdsterapi, og drives av ernæringsvitenskapelig- og treningsfaglig utdannede. Den nye terapien (først omtalt som FAKT [Fysisk Aktivitet og Kostholds Terapi], nå omtalt som PED-t [Physical Exercise and Dietary therapy]) viste seg å være like effektiv som psykoterapiens foretrukne behandling; kognitiv atferdsterapi. Dette har åpnet et potensiale for at flere med spiseforstyrrelser kan få tilgang til behandling raskere (ingen lange ventelister), at vi senker en opplevd høy terskel for å søke hjelp (Frisklivssentralen oppleves ufarlig, og man kan søke seg dit direkte selv), og at utvalget av effektive terapiformer er utvidet, slik at flere kan ha mulighet til å finne en terapi som virker for den enkelte. Fakta er også at det i Norge (per 2022) ikke har vært etablert et permanent/stabilt behandlingstilbud for personer med overspisingslidelse i vårt offentlige helsevesen.

Nå aktualisert:

Ny rapport fra Rådgivning om Spiseforstyrrelser viser til at forekomsten av spiseforstyrrelser er økt, at få får behandlingstilbud (kun 1 av 5), og at samfunnskostnadene ved behandling er store. Media har de siste to årene brakt fram historier om et behandlingsapparat som ikke klarer å svare opp behandlingsbehovet, og vi vet at det er spesielt de med bulimia nervosa og overspisingslidelse som blir stående uten tilbud under slike forhold. Både forskningsfagfeltet og klinikere har lenge etterspurt lavterskeltilbud som kan hjelpe flere i et tidlig sykdomsforløp.

Faksimile fra Aftenposten om behandlingsprosjektet

Nytt helsetilbud utprøvd og dokumentert i Frisklivssentralens drift

Design og utprøving av PED-t var et ferdigstilt prosjekt i 2018. Utfordring med forskning er at resultatene blir stående igjen i forsknings publikasjoner, uten at noen tar funnene i bruk. Nye forskningsmidler fra NKS og Rådet for Psykisk Helse (via DAM stiftelsen) gav oss (forsker ved Høgskolen i Østfold og Fredrikstad Frisklivssentral) mulighet til å vurdere om PED-t var en terapiform som sikkert og like behandlingseffektivt kunne tilbys i Frisklivssentralen. Nå presenterer vi våre erfaringer og resultater i et hybrid arrangement; delta i seminaret i Fredrikstad, eller ta del online via vår streaming.

Seminar og webinar

Hvor: Fredrikstad Litteraturhus / Digitalt
Når: Torsdag 23.mars 2023, kl 09.00-15.00 (se opptaks-lenke nedenfor programmet)
Deltagelse er gratis og inkluderer servering for fysisk fremmøtte. Det er en begrensning på tilgjengelige plasser for fysisk fremmøte (først til mølla via påmelding), men digitalt vil det være ubegrenset deltagelsesmulighet.

FAKT til Frisklivssentralen

Faksimile fra lokalavisen Fredrikstad Blad

Faksimile fra lokalavisen Fredrikstad Blad

Program

 • Kl 08.30-09.00: Oppmøte, kaffe/te.
 • Kl 09.00-09.10: Velkommen, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 09.10-09.30: Frisklivssentralens premisser og muligheter, ved Avdelingsleder læring og mestring Hilde Freim.
 • Kl 09.30-09.50: PED-t som en ny behandling for spiseforstyrrelsene BN og BED, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 09.50-10.10: Pause: Kaffe/te og mingling
 • Kl 10.10-10.20: Opplæring av Frisklivssentralen: om spiseforstyrrelser og om PED-t, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold og Avdelingsleder læring og mestring Hilde Freim.
 • Kl 10.20-10.50: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveileder og fysioterapeut Vibeke R Hansen og frisklivsveileder og helse- og treningsfysiolog Amalie L. Dahl.
  • Elementer fra opplæringen
  • Hva har vi gjort, rekruttering, informasjon
 • Kl 10.50 – 11.05: Spørsmål fra publikum / diskusjon
 • Kl 11.05 – 11.15: Pause med sirkulasjon; vi veileder i Qigong
 • Kl 11.15 – 11.45: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveileder og fysioterapeut Vibeke R Hansen og ernæringsveileder Renate Eliassen-Rue
  • Praktisk gjennomføring av trenings- og kostholdsterapi
 • Kl 11.45 – 12:30: Lunsj pause: Enkel bevertning
 • Kl 12.30 – 13.05: Gjennomføring og erfaringer i Frisklivssentralen, ved frisklivsveiledere og fysioterapeuter Per-Olof J. Fjeld og Vibeke R Hansen, og erfaringskonsulent Jon Inge Haugen
  • Nytt for 2022: Tilbud for menn
  • Å være frisklivsterapeut i møte med brukere som har spiseforstyrrelser
 • Kl 13.05 – 13.15: Spørsmål fra publikum
 • Kl 13.15 – 13.45: Historie fra deltaker som har gjennomført PED-t
 • Kl 13.45 – 14.00: Spørsmål fra publikum til deltageren fra PED-t tilbudet
 • Kl 14.00 – 14.15: Behandlingsresultater og brukererfaringer etter PED-t i Frisklivssentralen, ved førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen fra Høgskolen i Østfold
 • Kl 14.15 – 15.00: Spørsmål fra publikum / diskusjon
 • Kl 15:00 – 15.15: Avslutning og annonsering av nye opplæringskurs

Se streaming-opptak fra erfaringsseminaret her: trykk på lenke

Våre viktige samarbeidspartnere som har bidratt med finansiering og prosjektstøtte:

Norske Kvinners Sanitetsforening
Vibeke Skofterud Minnefond
Rådet for Psykisk Helse
Dam Stiftelsen

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har stått bak dette prosjektet fra dag-1, via sin satsing på kvinnehelseforskning og motstand mot skjønnhetstyranniet. NKS muliggjorde den første utprøvingen av PED-t via finansiering av doktorgradsprosjektet som designet og utforsket effekten av den nye behandlingen. NKS har videre finansiert det etterfølgende forskningsarbeidet via en post-doc stilling. Det er frivilliges innsats via NKS lokale foreninger som bidrar til slik forskningsfinansiering; husk å kjøpe fastelavnsris, maiblomst og støtte basarer og digitale innsamlingsaksjoner!

Vibeke Skofteruds Minnefond bidro med finansieringen vi ønsket oss for å fortsette utforske fysisk helse hos kvinner med bulimia nervosa og overspisingslidelse. Med støtte fra fondet kunne vi anvende avansert teknologi på laboratoriene ved Norges Idrettshøgskole til evaluering av fysisk helse hos deltagere i behandlingstilbudet PED-t. Resultater fra denne helsekartleggingen finner du omtalt i denne masteroppgaven.

Rådet for Psykisk Helse (RPH) har fremstått som en viktig samarbeidspartner for oss når Frisklivssentralen skulle prøve ut den nye behandlingen i sin drift. Via søknad til Dam Stiftelsen fikk vi tilgang til nødvendig finansiering som gjorde det mulig for Frisklivssentralen i Fredrikstad Kommune å frigjøre ressurser til forskningssamarbeide, kursing og drift av et nytt behandlingstilbud i sin drift. Dam stiftelsen bidrar til helseprosjekter, forskning og prosjektmidler via overført overskudd fra Norsk Tipping. RPH har også god erfaring med forskningsstøtte til prosjekter i Frikslivssentraler, og har gjennom dette vært en god og erfaren samarbeidspartner for dette helseprosjektet.

Vil du bidra til økt kunnskap om effekt fra styrketrening ved graviditet?

Vil du bidra til økt kunnskap om effekt fra styrketrening ved graviditet?

NB! Vi rekrutterer ikke lenger deltagere til denne studien, og avslutter datainnsamling sommeren 2023. Gjennom de påfølgende måneder vil analyser og publikasjon av funn foregå. Vi lar rekrutteringsteksten stå her, i tilfelle noen er interessert i å lese detaljer fra denne.

Vi søker to grupper gravide kvinner:

 1. Styrketrente: Deg som er godt styrketrent, med treningsrutiner som består av frivektsøvelser og tunge løft, og som har intensjon om å fortsette mye av denne treningen gjennom graviditeten din
 2. Fysisk aktive: Deg som er regelmessig fysisk aktiv, men som ikke driver svært tung frivekts-styrketrening, og som har intensjon om å fortsette denne aktiviteten gjennom graviditeten din

Formål med dette kartleggingsstudiet

Regelmessig fysisk aktivitet er svært fordelaktig for mor og foster under svangerskapet, og forebygger en rekke kjente svangerskaps utfordringer, samt fremmer god helse hos mor og helseutvikling hos fosteret. De siste 20 årene har det vært en markant økning i interesse for styrketrening blant kvinner, men det er beskjeden kunnskap om hvordan mer intensiv styrketrening hos godt trente kvinner under svangerskapet kan påvirke svangerskap, fødsel og barseltid. Mange kvinner opplever derfor skam og også usikkerhet rundt sin treningspraksis under graviditet, da uvitenhet og generell skepsis blant medmennesker og også helsepersonale uttrykkes som bekymringer og advarsler. Fra forskningsfagfeltet, heriblant eksperter i den internasjonale olympiske komite, etterlyses det mer spesifikk kunnskap om hvordan styrketrening påvirker mor og barn gjennom svangerskap. Dette er kunnskap vi både kan bruke til å forstå helse hos mor og barn, men også til å skreddersy en svangerskaps- og barselperiode for toppidrettsutøvere som ønsker returnere til konkurransenivå raskt etter barseltid. Dette forskningsprosjektet har til hensikt å bidra til et kunnskapsløft, ved å registrere hva godt styrketrente kvinner selv gjennomfører av trening, og hvordan dette påvirker deres egen og barnets helse.

Hva innebærer det å delta i dette prosjektet?

Deltagelse i dette prosjektet innebærer at du vil motta elektroniske spørreskjema totalt 8 ganger gjennom et års tid:

 • en gang for å registrere bakgrunnsinformasjon
 • tre ganger gjennom 2. og 3.trimester (evnt én gang retrospektivt om nylige fødsel dersom du rekrutteres kort tid etter fødsel)
 • èn gang etter fødsel
 • tre ganger gjennom barsel-året

Disse skjema vil handle om din og barnets helse knyttet til svangerskap og fødsel, og om dine treningsrutiner. Det antas at besvarelse av skjema vil ta mellom 20-30 minutter å fullføre pr gang. Eksempler på spørsmål i skjemaet er fosterets vekst og utvikling (symfyse-fundus mål, fosterets hjertefrekvens), din egen vektutvikling og evnt erfaringer med svangerskapskomplikasjoner (fx svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning, bekkenleddsmerter, endringer i søvn, ødem), fødselsforløp (forløsningsmetode, Apgar-score og barnets vekt og lengde), og erfaringer med inkontinens. I tillegg spør vi om hvordan du trener i de nevnte perioder, og om du har opplever noen skader eller uønskede belastninger undervegs i svangerskap- og barseltid.

Vi i forskningsgruppen vil ikke gi noen veiledning, og ønsker ikke komme med innspill om hva du skal gjøre. Vi kartlegger kun dine egne ønsker og rutiner for aktivitet, og dersom du under svangerskap/barseltid kjenner at trening må endres eller du må avstå fra aktivitet, så går dette helt fint – dette er også noen av de eventuelle resultater vi er interessert i å registrere og evaluere!